Obsah

HasičiHasiči


Krizové stavy

Krizová situace - mimořádná událost podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Krizový stav Legislativní rámec Vyhlašuje Důvod Území Doba trvání
Stav nebezpečí Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 3 Hejtman kraje, primátor hl.m. Prahy Jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostredí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení znacného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení bežnou cinností správních úradu, orgánu kraju aobcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektu kritické infrastruktury. pro území kraje nebo jeho část nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)
Nouzový stav ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 5 a 6 Vláda (předseda vlády) V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. celý stát - omezené území státu nejdéle 30 dnů (prodloužení se souhlasem Poslanecké sněmovny)
Stav ohrožení státu ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7 Parlament na návrh vlády Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. celý stát - omezené území státu není omezeno
Válečný stav ÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43 ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2 Parlament Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. celý stát není omezeno