Obsah

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ  OBCE  VRUTICE  ZA  ROK  2021 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

 

PLAST

➢ Umístění: obec Svařenice na návsi, obec Vrutice v uličce u krámu,

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

 

PAPÍR

➢ Úmístění: obec Svařenice na návsi, obec Vrutice v uličce u krámu,

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

 

SKLO

➢ Úmístění: obec Svařenice na návsi, obec Vrutice v uličce u krámu,

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

 

OLEJE  

➢ Úmístění: obec Svařenice na návsi, obec Vrutice v uličce u krámu,

 ➢ Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

➢ Vždy v uzavřené PET lahvi

 

 

KOVY 

Umístění: obec Svařenice na návsi, obec Vrutice v uličce u krámu,

Co? plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

 

TEXTIL

Umístění: obec Vrutice v uličce u krámu,

Co? použité oblečení…

 

BIOODPAD:

Umístění: u každého čísla popisného dle zájmu občanů

Co? tráva, seno, obaly od ovoce popřípadě zeleniny

 

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Chtěla bych také Všem připomenout environmentální přístup při nákupu potravin! V dnešní době je už možnost nakoupit většinou jakékoliv potraviny či drogérii s minimálním obalovým odpadem. Například při nákupů zeleniny či ovoce použít látkové, znovu použitelné tašky. Můžete tak s jedním pytlíkem či taškou dojít několikrát nakoupit. Spousta drogerii zavedla znovu použitelné obaly na drogerii. V praxi to vypadá tak, že si koupíte čisticí prostředek v plastovém obalu. Když ho doma vypotřebujete, vezmete láhev a dojdete si ji znovu do drogerie naplnit. Jednoduché a přitom šetrné k přírodě . V praxi jsem se s tím setkala ve vybraných DM drogeriích. Ještě jedná z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější.

 

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

76,1424t směsného komunálního odpadu,

6,0242t papírového odpadu a lepenky,

12,0098t plastového odpadu,

0,4085t kovového odpadu

4,9767t odpadu ze skla,

0,383t textilního materiálu a oděvů,

0,075t odpadu z jedlých olejů a tuků a tuků neuvedených pod č.20

Při mobilním sběru bylo odevzdáno  0,9t směsné stavební a demoliční odpady,  0,5t ostatního odpadu ( barvy, lepidla a pryskyřice,...), 19,9532t biologicky rozložitelného odpadu a 8,15t objemného odpadu. Dále bylo odevzdáno 0,055t obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek, 0,015t filtračních materiálů, 0,014t pesticidů, 0,02t laboratorních chemikálií a jejich směsí a 0,003t jiná nepoužitelná léčiva.

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 184 134,08 Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 335 258,11 Kč.

 

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 187 500,- Kč na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 122 117,- Kč

 

 

 

 

Ve Vrutici          8.8. 2022

 

                                                                                             

                                                                                                       Jiřina Hudcová v.r.

                starostka obce