Obsah

Krizové řízení obce Vrutice

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace území a státu.

 

Činnost Obecního úřadu Vrutice v této oblasti se týká především plnění úkolů na úseku krizového plánování, přípravy na činnost při krizových situacích a v oblasti branné politiky státu. V praxi to znamená například vytváření podmínek pro činnost bezpečnostní rady, příprava pro činnost krizového štábu, celková koordinace při vytváření a aktualizaci havarijní a krizové dokumentace obce, spolupráce se základními i ostatními složkami integrovaného záchranného systému včetně Armády České republiky, spolupráce na úseku havarijní a krizové připravenosti s právnickými a fyzickými osobami a další.

 

Náklady vynaložené na zabezpečování krizových opatření stanovených obcí Vrutice hradí obec ze svého rozpočtu. 

Důležitá telefonní čísla:

Hasičský záchranný sbor 150

Záchranná služba 155

Policie ČR 158

Tísňová linka 112

 

Poruchy plyn 1239

Poruchy elektrické sítě 840 850 860

Poruchy vody Zákaznický - Havarijní telefon: 601 267 267 / 840 111 111

Linka 112 je Evropské číslo tísňového volání. Z tohoto čísla jsou hovory přepojovány na všechny výše uvedené linky tísňového volání.

 

Jak se zachovat při hlavních mimořádných událostech

V případě úniku nebezpečné chemické látky

 • okamžitě opustit volné prostranství a vyhledat úkryt v nejbližší budově. Pokud je to možné, zdržovat se na straně budovy odvrácené od místa úniku a ve vyšších patrech (většina nebezpečných látek je těžší než vzduch),
 • lze-li to provést, utěsnit okna, dveře a ventilační otvory a vypnout odsávání v kuchyni a klimatizaci,
 •  pokud je ve vlastnictví ochranná plynová maska s filtrem, použít ji,
 • v případě kdy není k dispozici ochranná maska a nebezpečná škodlivina proniká do místnosti, dýchat přes navlhčený kapesník, ručník, či jakékoliv textilní látky (příp. mnohonásobně přeložené navlhčené papírové ubrousky), přiložené k nosu a ústům,
 • poslouchat pokyny záchranných složek IZS a vedení obce Vrutice a neopouštět ochranné prostory do doby vydání pokynu k jejich možnému opuštění.

 

Ochrana dýchacích cest improvizovanými ochrannými prostředky

Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu za použití:

 • vodou mírně navlhčené roušky z kapesníku, froté ručníku, utěrky, kusu flanelové látky,
 • navlhčené buničité vaty,
 • mnohonásobně přeloženého, navlhčeného toaletního papíru, ubrousku apod..

Uvedené prostředky se upevní v zátylku převázaným šátkem či šálou.

Vlhčení se provádí vodou či vodnými roztoky sody nebo kyseliny citrónové (podle vlastností ohrožujícího plynu).

 

Pro čpavek – amoniak (plyn zásaditého charakteru) – příprava ochranného roztoku:

100 g kyseliny citrónové (asi 6 polévkových lžic) vsypat do 1 litru vody a důkladně rozmíchat. V případě, že není k dispozici kyselina citrónová, je možné jako ochranný roztok používat potraviny, které kyselinu citrónovou obsahují – džusy, citrónová šťáva, oranžády, limonády atd.

 

Pro plyny kyselého charakteru (např. chlór, kysličník siřičitý, kysličníky dusíku apod.):

50 g jedlé sody – zažívací soda bikarbona (asi 5 polévkových lžic) vsypat do 1 litru vody a důkladně rozmíchat.

 

V případě vzniku větrné smršti

 • opustit co nejrychleji volné prostranství a ukrýt se do nejbližší pevné budovy,
 • pokud je v budově úkryt civilní ochrany nebo sklepní prostor, ukrýt se v něm,
 • při ukrytí v nadzemních částech budovy uzavřít a co nejlépe zabezpečit okna, okenice a dveře na návětrné strany,
 • je-li to možné otevřít okna či dveře na závětrné straně (vyrovnání tlaku vzdušných proudů v budově),
 • pohyblivé věci a dopravní prostředky umístit pokud možno do závětrných stran budov.

 

 

V případě nebezpečí povodně

 • uzavřít a zabezpečit okna a dveře sklepů a přízemí budov,
 • pokud je to možné, odstěhovat cenné věci z přízemí do vyšších pater,
 • odvézt automobil ze záplavového území a zaparkovat jej na bezpečném místě,
 • v případě vlastnictví pozemku v záplavovém území odstranit z něho odplavitelný materiál, nebo jej zajistit proti odplavení. Odvézt na bezpečné místo chemikálie a skladované pohonné hmoty (garáže),
 • připravit evakuaci domácích a hospodářských zvířat,
 • připravit si evakuační zavazadlo,
 • při vyhlášení evakuace opustit ohrožený prostor. Není-li možné zajistit si náhradní ubytování vlastními silami, přesunout se do shromaždišť evakuovaných (evakuačních středisek), o kterých bude veřejnost informována.

 

Evakuace obyvatelstva

Varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím zajišťují orgány obce. Při provádění záchranných a likvidačních prací je oprávněn nařídit evakuaci osob rovněž velitel zásahu (zpravidla člen HZS). Evakuace je jedním z opatření, které bude vydáno vždy, pokud nebude možno zajistit ochranu osob v místech jejich pobytu jiným způsobem.

Aktuální plán evakuace pro případ povodně je zpracován krizovým řízením Obecního úřadu a evakuaci z ohroženého místa organizuje po dohodě s velitelem zásahu starosta obce Vrutice.

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou těch, které se budou podílet na záchranných pracích a na řízení evakuace.

 

Důvodem pro vyhlášení evakuace může být:

 • povodeň nebo zátopová vlna,
 • nebezpečí zamoření chemickými látkami,
 • požár,
 • hrozící výbuch,
 • stavební narušení objektu apod.

 

Při nařízené evakuaci jsou občané povinní zejména:

 • dodržovat pokyny složek IZS a orgánů zabezpečujících evakuaci,
 • uhasit oheň v topidlech,
 • uzavřít přívod vody a vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
 • ověřit zda sousedé vědí, že mají opustit byt – lokalitu,
 • dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
 • vzít evakuační zavazadlo označené jménem a adresou,
 • uzavřít okna a uzamknout byt,
 • dostavit se na určené místo podle vyhlašovaných pokynů orgánů obce,
 • nechat volné průjezdné šířky komunikací k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody.

 

 

Obsah evakuačního zavazadla

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

 

Zavazadlo obsahuje:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu,
 • předměty denní potřeby – jídelní misky a příbor, umělohmotná nebo polní láhev, nůž, provázek, šitíčko, zavírací špendlík, otvírač na konzervy,
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
 • nádoby s tekutinami – voda, čaj, šťávy apod.,
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi,
 • toaletní a hygienické potřeby – toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby a zubní pasta, ručník,
 • osobní léky a další prostředky – doporučujeme tlakový obvaz, léky tišící bolet, snižující horečku, dezinfekční nebo antiseptické prostředky,
 • spací pytel, deka, přikrývka, karimatka, nafukovací lehátko,
 • náhradní prádlo, náhradní obuv a oblečení, pláštěnka, šátek, pokrývka hlavy,
 • pro děti hračka, knihy a další prostředky pro zkrácení dlouhé chvíle,
 • bateriová svítilna, zápalky, svíčky, zapalovač.

Nelze s sebou brát objemné předměty, rychle se kazící potraviny, alkohol, zbraně, jedovaté látky a zbytečné věci.

 

Ukrytí obyvatelstva

Ukrytím se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. K tomuto účelu se využívají stále a improvizované úkryty.

 

Stálé úkryty

Stálé úkryty jsou již v době míru vybudované ochranné stavby k ukrytí obyvatelstva zejména za válečného stavu. Jsou vybaveny technologiemi, které umožňují dodávky nezávadného vzduchu, pitné vody, příp. elektrické energie. Člení se na stálé tlakově odolné úkryty a stálé protiradiační úkryty. Řada těchto úkrytů byla vybudována s dvouúčelovým využitím jako garáže, kina, obchody, sklady apod. Byly budovány v období studené války ve velkých městech a na územích, která byla předpokládaným cílem možného napadení zbraněmi hromadného ničení. Z tohoto důvodu je jejich rozmístění v ČR nerovnoměrné. V souvislosti s uvolněním mezinárodního napětí a snížením rizika globální raketo-jaderné války po roce 1990 byla výstavba nových stálých úkrytů zastavena. V současné době jsou některé z těchto staveb udržovány péčí obcí, na jejichž územích jsou zbudovány.

Stálé tlaku odolné úkryty zajišťují ochranu ukrývaných osob proti tlakové vlně, pronikavé radiaci, radioaktivnímu zamoření, světelnému a tepelnému impulsu, proti účinkům chemických zbraní a biologických prostředků.

Stálé protiradiační úkryty poskytují obdobnou ochranu jako stálé tlakově odolné úkryty s omezenou odolností proti účinkům tlakové vlny.

Improvizované úkryty jsou suterénní a jiné vhodné prostory obytných domů, provozních a výrobních objektů, které se za stavu ohrožení státu a za válečného stavu přizpůsobují k ochraně před účinky soudobých bojových prostředků. V míru se k ukrytí před toxickými účinky nebezpečných chemických látek využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. Jedná se zpravidla o místnosti a prostory na odvrácené straně od zdroje nebezpečí, utěsněné proti pronikání těchto látek.

Opatření k ukrytí obyvatelstva jsou zahrnuta do havarijních plánů krajů a obcí s rozšířenou působností a do vnějších havarijních plánů provozovatelů rizikových činností.