Obsah

Knihovní řád

Místní knihovny ve Vrutici

 

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny ve Vrutici, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj.317/02, ze dne

30.11. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 S. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby 

 

1.   Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak,  

     jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to 

     a)    výpůjční služby

     b)    meziknihovní služby

     c)    informační služby:

        ca)    informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

        cb)    ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

        cc)    přístup na internet, pokud je jím knihovna vybavena

2.   Veškeré placené služby jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené

     Ceníkem,  který je přílohou tohoto KŘ (manipulační poplatky,

     sankční poplatky apod.)

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 

1.   Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba

     vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem

     podle osobních dokladů  uživatele.

2.   Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení,

     bydliště a datum narození.  

3.   Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného

     zástupce.

4.  Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným
     nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních
     údajů je přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 1.   Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit

     stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu

     majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2.   Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven 

     práva  používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou

     škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3.   Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo

     ústně knihovníkovi.    

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

(pokud je jí knihovna vybavena) 

1.   Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu

     knihovna poskytuje.

2.   Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny

     a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.    Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače,

      které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel

      plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky

      výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 4.   Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně

     k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv

     způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat

     (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

5.   Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000

     Sb. - autorský zákon).

 

III. Výpůjční řád  

 

Čl. 6

 Zpřístupňované knihovní dokumenty 

1.   Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního

     fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb

     nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2.   Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ,

     vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

  

Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování 

1.  Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1

    tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

    a)   kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

    b)   které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

    c)   jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení

          autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

    d)   které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční

          služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8

Postupy při půjčování

 

1.   Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, a případně

     ohlásit všechny závady.

2.   Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

 

Čl. 9

Výpůjční lhůty 

1.   Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc pro knihy, 1 týden pro

     periodika. Výpůjční lhůta může být prodloužena, požádá-li o to uživatel před  

     jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.

2.   Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, 

     případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

1.   Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej

     vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit

     knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě

     dokumentu.

2.   Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním,

     zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného

     dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1.   Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování

     věcí.

2.   Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po

     celou dobu výpůjčky.

3.   Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce

     záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

4.   Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna

     uživateli poplatek z prodlení.

5.   Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení

     vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje

     knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto

     vymáhání i náklady právního zastoupení.

6.   Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech

     služeb.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 12

Ztráty a náhrady 

1.   Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě     

     stanovené knihovnou nahradit škodu.

2.   O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu 

      škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož

      dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu.

      Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna

      požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu .

      Finanční náhradu stanovuje knihovna.   

3.   Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou

     vznikly.

4.   Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna

     právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 

 

 

Čl. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1.   Poplatek z prodlení:

     -   povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po 

         skončení stanovené výpůjční lhůty.

2.   Vymáhání nevrácených výpůjček:

     -  knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů (ústní i písemnou formou).

        Po bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis     

        obecního úřadu), následuje vymáhání právní cestou .

3.   Ztráta průkazu uživatele:

     -  za vystavení duplikátu průkazu uživatele účtuje knihovna manipulační

        poplatek.

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

 

1.   Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností

     (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí

     v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se

     škoda uvedením do předešlého stavu.”).

2.   Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle

     obecně   platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1.   Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2.   Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3.  Ruší se Knihovní řád ze dne ………………………………………………..

4.   Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny Vrutice.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

         

 

 

   ve Vrutici, 12. 10. 2018