Obsah

Cena vodného a stočného

Aktuální ceny pro rok 2024 v obci Vrutice

 

VODNÉ 

STOČNÉ 

 

 (uváděno v Kč/m3 bez DPH)

68,89

 

 

 (uváděno v Kč/mvčetně DPH)

77,16  

 

 


Informace pro občany


Odpadní voda

je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Jedná se buď o komunální odpadní vodu vodu - vzniká každodenní lidskou činností - pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně, či o průmyslovou odpadní vodu, která vzniká v průmyslových podnicích. Odpadní voda musí být před vypuštěním zpět do řeky vyčištěna.

COV_Liberec_1

Ve světě je čištěno jen 20 % odpadních vod.

V ČR vyčistíme 78 % Více než 3,5 miliardy lidí nemá k dispozici bezpečné zdroje pitné vody. Jedním z cílů rozvojových programů Organizace spojených národů je tedy boj s tímto problémem všemi dostupnými prostředky. Ještě horší je však ve světě situace v odkanalizování a v čištění vod odpadních.

Celý článek na webu Aprovak.cz 


Co nepatří do kanalizace

COV_Liberec_1K čemu slouží kanalizace?

Kanalizace slouží k odvedení odpadní vody z domácností nebo průmyslových objektů na čistírnu odpadních vod, kde ji vyčistíme a opět pošleme do přírody. Abychom překonali různé terénní nerovnosti, jsou součástí kanalizačních systémů čerpací stanice, které pomáhají dopravit odpadní vodu i z míst, odkud to nejde samospádem.

Co škodí kanalizaci?

Umíte si představit, co dokáží způsobit pevné látky nebo zbytky potravin na čerpadlech čerpacích stanic nebo na samotných čistírnách odpadních vod? Např. plasty, hadry hygienické potřeby? Nebo kosti, pecky, slupky od ovoce a zeleniny?

A víte, co dokáží tuky v kanalizaci? Kromě toho, že zanáší čerpadla a mechanickou technologii na čistírnách, usazují se i v samotném kanalizačním potrubí a zmenšují průtok odpadních vod.

Možná se zeptáte, zda byste tedy nemohli potraviny rozmělnit v tzv. „drtiči kuchyňského odpadu“ a pak je vypustit do kanalizace. Bohužel, rozmělněné potraviny způsobují na kanalizaci stejný problém jako nerozmělněné. V mnohých případech ještě horší, neboť mají, stejně jako tuky, tendenci se usazovat.

Když to shrneme, tak pevné látky a zbytky potravin, včetně těch rozmělněných v drtiči kuchyňského odpadu, nejsou považovány za odpadní vodu nýbrž za odpad a do kanalizace nesmí být vypouštěny!

Co ještě nepatří do kanalizace?

Dále do kanalizace nesmí být vypouštěny, kromě jiných, látky ohrožující zdraví, zapáchající nebo infekční. To jsou např.:

  • léky
  • barvy, rozpouštědla, ředidla
  • mazadla, oleje
  • benzín a jiné ropné látky
  • zbytky čistících prostředků
  • hnojiva, pesticidy
  • jedy, žíraviny (kyseliny a hydroxidy)
  • látky hořlavé, těkavé a výbušné,
  • látky radioaktivní, infekční a karcinogenní
  • kejda nebo močůvka z chovu zvířectva

Kam tedy s tím?

Pevné látky, včetně hygienických potřeb, patří do kontejnerů na směsný odpad.

Zbytky jídel, ovoce, zeleniny a produkty z drtičů kuchyňského odpadu patří do nádob pro bioodpad nebo do kontejnerů na směsný odpad.

Tuky a oleje slijte vychladlé do nádoby a odvezte na sběrný dvůr.

Nepoužité léky odevzdejte v lékárnách do nádob k tomu určených.

Chemikálie a další nebezpečné látky je vždy nutné odvézt na sběrný dvůr nebo využít svozových dnů nebezpečného odpadu, pokud jsou ve vaší obci pořádány.

POMOZTE NÁM CHRÁNIT KANALIZAČNÍ SYSTÉMY A PŘEDCHÁZET TAK JEJICH HAVÁRIÍM SVÝM ZODPOVĚDNÝM CHOVÁNÍM VŮČI NIM.
DĚKUJEME.


Důležité kontakty

Zákaznický/Havarijní telefon:
601 267 267 / 840 111 111

kontaktní e-mail:
info@scvk.cz