Obsah

Žádost o povolení ke káčení dřevin rostoucích mimo les

Formulář naleznete ke stažení zde:

Žádost o povolení ke kácení

 

 

Žádost o  zrušení TP:

P R O T O K O L 

 

Podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon o evidenci obyvatel“ a podle ust. § 45 odst. 1 zákona. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „správní řád“/   p o d á v á m   jako osoba oprávněná podle ust. § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel

 

žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana

 

 

 

Jméno a příjmení:  …………………………………nar.:……………………………………

 

Hlášen k trvalému pobytu na adrese:…………………………………………………………

 

Fakticky se zdržující na adrese: ………………………………………………………………

 

Jmenovaný užíval/nemovitost, obytnou místnost, byt, apod./ od: ……………………………

 

Uvedený objekt fakticky neužívá od: …………………………………………………………

 

Užívací právo k objektu: /nevzniklo, zaniklo- uvést datum/ …………………………………..

 

Na základě ………………………………………………………………………………………

/uvést skutečnosti, např. úředně ověřená dohoda o vypořádání společného nájmu bytu po rozvodu,  pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu o vypořádání společného nájmu bytu po rozvodu, odnětí souhlasu oprávněné osoby k trvalému pobytu apod./

 

a předkládám tyto důkazy: ……………………………………………………………………

/úředně ověřená dohoda manželů o vypořádání společného nájmu bytu po rozvodu, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, darovací smlouva, kupní smlouva, pravomocný a vykonatelný rozsudek o vypořádání společného nájmu bytu, smlouva o převodu členských práv k družstevnímu bytu apod./

 

žadatel:

/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, případně adresa pro doručování/

 

prohlašuji, že jsem:……………………………./vlastníkem nemovitosti, bytu, nájemcem, apod./

 

    

datum podání žádosti: ………………….                  Podpis žadatele:………………………….

 

                                                                      


 

V Z O R 
 
 
Žádost o užití obecního pozemku
 
 
 
 
Žadatel :  Karel   VONÁSEK                            trvalý pobyt: Vrutice 787
 
 
 
Na základě OZV č.3/2010 čl.4, žádám o povolení užití obecního pozemku :
 
  
    a) Účel užití : Umístění skládky stavebního materiálu (písek, tvárnice) na obecním
                        pozemku (Zahradní ulice),
 
    b) Předpokládaná doba užití : od 14. února 2011  do 20. února 2011   celkem : 7 dnů,
 
    c) Celkový zábor pozemku :     16 m2      (šestnáct metrů2). 
 
 
 
 
 
Ve Vrutici dne : 6. února 2011                                  ............................................
                                                                                    Karel VONÁSEK
                                                                                    Vrutice 787
 
 
 
 
    Žádost se podává nejpozději 7 pracovních dnů před vydáním povolení k užití obecního pozemku. Poplatek se určuje podle ZVO č.3/2010 čl.5, odst.1, písmena a) - m) a odst.2.. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Záznam o předání a převzetí po provedeném zásahu do místní komunikace, veřejné zeleně, ostatních ploch

 

 

1. Datum předání a převzetí dotčeného úseku : …………………………………………………….

 

2. Žadatel zásahu : ………………………………………………………………………………….

 

    Za Obecní úřad Vrutice : …………………………………………………………………………

 

3. Skutečný rozsah provedeného zásahu :

 

    Výkop : délka …………….. m, šířka ……………….. m            Ostatní zábor …………….. m2

 

                                                                                                          Celkem : …………………. m2

 

4. Stav obnoveného úseku :

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

5. Údaje o kontrole zásypů, jejich složení a hutnění :

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

6. Žadatel odpovídá za stav a udržování místa po dobu  ……….. měsíců od data předání .

 

 

7. Odpovědnost za stav a udržování místa v záruční době :

 

    Organizace (osoba) : …………………………………………………… tel. : ……………………

 

 

8. Zvláštní ujednání : …………………………………………………………………………………………………………
 

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Ve Vrutici dne : …………………………

 

 

………………………………………                                  …….………………………………..

       za Obecní úřad Vrutice                                                              za organizaci (osobu)

 

 


Č.j.:

Dne:                                                                                                  Výtisk č.:

 

Záznam o zásahu do místní komunikace, veřejné zeleně a ostatních ploch

před zahájením prací

 

 

1. Žadatel (jméno, příjmení, adresa) : …………………………………………………...

 

2. MK, VZ, OP :       VZ a OP, parcela p.č.


3. Druh zásahu ( překop, výkop, protlak, jiné) : Překop


4. Důvod zásahu (vodovod, kanalizace, plyn, elektro, atd.) :

 

            Vodovod, přívod elektrorozvodu.

 

5. Povolení Obecního úřadu  č.j.: ……………………………………………………………..

 

6. Organizace (osoba) odpovědná za provedení prací :

 

     tel.:

 

7. Datum zahájení prací :

 

8. Datum předpokládaného ukončení prací :      

 

9. Upřesnění podmínek prováděných prací : ………………………………………………..

 

10. Předpokládaný rozsah zásahu do MK, VZ, OP :


Výkop : délka ….    m,     šířka ....   m,      Ostatní zábor ………………. m2

 

11. Další ujednání : …………………………………………………………………………....

 

12. Organizace (osoba) zodpovědná za provedení zásahu do MK, VZ, OP dle bodu č.6, přejímá dnešním dnem dotčený úsek  MK, VZ, OP a její zařízení k provedení prací za povolených podmínek, doplněných dnešním předáním. Od tohoto data odpovídá za nedostatky a škody, které vzniknou v MK, VZ, OP z důvodů jejich činnosti a to až do doby předání úseku zpět obci Vrutice.

 

 

Ve Vrutici dne :

 

Za Obecní úřad Vrutice : ……………………..       Za organizaci (osobu) : ………………………

                                           starosta                                                             

 

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxjm